بريستول خاورميانه

اين شرکت که مرکز آن در مارينا واقع شده است کرايه و بسته‌هاي قايق‌سواري را در انواع مدل‌ها از قايق‌هاي مجلل تا داوهاي قديمي و چوبي، کاپيتان و جک، عرضه مي‌کند.

قايق‌هاي اين شرکت را مي‌توان براي کليه‌ي، برنامه‌ها شامل سفرهاي رومانتيک دو نفره، مهماني‌هاي ازدواج و تولد کرايه کرد. سفرهاي ماهي‌گيري و ورزش‌هاي آبي نيز برگزار مي‌شوند و Bristol تورهاي هوايي و زميني را نيز برعهده دارد.

 


www.6ristol-holfing|043663538

(گردش‌گاه Marina دبي مارينا )