مصرف آب و نمک‌زدايي

مصرف آب و نمک‌زدايي

علي‌رغم، تلاش‌هاي صورت گرفته، امارات با موارد زيست‌محيطي، جدي مواجه است. حجم عظيم مقايس توسعه اتخاذ شده در دبي در پروژه‌هاي غول‌پيکر از جمله جزيره‌هاي نخل و پيش روي در آب دبي خط ساحلي دبي را تغيير داده و اکوسيستم آن يکسره تغيير مي‌کند در حاليکه صحرا بوسيله دبي و ساير طرح‌هاي توسعه مسکوني و تخريبي بلعيده مي‌شود. در ساسل 2001 دولت دبي هر گونه طرح توسعه بيشتر در طول ساحل را پيش از مجوز قبلي ممنوع کرد هر چند اين امر با وجود پروژه‌هايي که در حال حاضر مجوز کسب کرده‌اند. متناقض مي‌باشند. محافظه‌کاران پيشنهاد دارند که ساخت و ساز انبوه پروژه‌هايي که در خليج‌فارس صخره‌هاي مرجاني و ذخاير ماهي‌ها را نابود کرده و همچنين به توليد مثل گونه‌هاي در خطر انقراض مثل کرده و همچنين به توليد مثل گونه‌هاي در خطر انقراض مثل لاک‌پشت منقاردار آسيب مي‌رساند متوقف شود. در سال 2007 شرکت نخيل اعلام کرد که ماسه‌سازي جهت خشک کردن دريا از آب‌هاي امارات دشوار شده زيرا مقدار زيادي از آن برداشت شده است. تغييرات محيط زيست ساحلي آن‌قدر در مقياس بزرگ بوده که تأثيرات آن بر حيات دريايي، چشمگير بوده است. نتيجة ديگر اين توسعه‌ها کوچک‌سازي احتمالي پروژه‌هاي آن بواسطه کمبود شن است.

با اين حال متصديان توسعه دليل مي‌آورند که سايت‌هاي آن‌ها حيات دريايي را جذب مي‌کند و شاهد اين مدعا ماهي‌ها و حيات دريايي‌ اطراف هلال نخل جميرا است. يک محصول فرعي عجيب اين است که بواسطه اينکه اين هلال شش کيلومتر دور از دريا است بعضي انواع کوسه‌ها که بطور معمول نزديک ساحل نمي‌آمدند در اطراف ساحل‌ها ديده شده‌اند. همچنين در حاليکه صحراي امارات دقيقاً مملو از حيات وحش نيست حيوانات باقي مانده تحت تأثير اين همه طرح‌هاي توسعه قرار گرفته‌اند و هنگامي که به طرف شهر بيايند زندگي بسيار مشکل است. در حاليکه بسياري از محافظه‌کاران نيز توسعه سريع زير ساخت‌هاي دبي را تأييد مي‌کنند اين موضوع همچنان باقي است. بسياري از کشورهاي ديگر از زمان شکوفايي خود در اوايل قرن گذشته متنفع شدند که موارد زيست محيطي به اندازه امروزي مورد بحث نبود.

لذا بگونه‌اي منصفانه نيست که امارات متحده نبايد اجازه داشته باشد هماند ساير ملت‌ها توسعه يابد. پس امارات متحده عربي از اين مزيت برخوردار است که مي‌تواند تجارب سايرين درس بگيريد. احتمالاً جهان نيازمند چنين معيارهاي زيست‌محيطي شديدي نمي‌باشد. شما در هر موضعي که باشيد، مي‌توان گفت که موضوعات سبزي وجود دارند و بايد ملاحظات بيشتري انجام شود. 

Read 5465 times