سازمان‌هاي زيست‌محيطي

سازمان‌هاي زيست‌محيطي

سازمان‌هاي مختلفي جهت حفاظت از محيط‌زيست بوجود آمده‌اند و همچنين جهت آموزش اهميت موضوعات زيست‌محيطي به مردم. آرامش محيط‌ زيست ابوظبي در سال 1966 جهت کمک به دولت ابوظبي در حفاظت و مديريت محيط زيست‌ طبيعي، منابع، حيات وحش و تنوع بيولوژيکي امارات تأسيس شد. اين سازمان قبلاً بنام آژانس توسعه حيات‌وحش و تحقيقات زيست‌محيطي شناخته شده بود که در سلا 2005 تغيير نام داد. جزيره سربني ياس ابوظبي مأمن برنامه زاد و ولد حيات وحش در خطر انقراض است همچنين شب‌هاي از WWF در دبي موجود است. به علاوه مرکز زاد و ولد حيات وحش در خطر انقراض در شارجه برنامه‌هاي موفق جهت حيات‌وحش در خطر انقراض بويژه پلنگ عربي دارد. همچنين در صفحه 338 گروه‌هاي زيست‌محيطي را مشاهده کنيد. 

Read 5144 times