Tuesday, 19 June 2012 11:53

شهر شارجه

( آرام‌تر از دبي، ولي با مکان‌هاي زياد براي ديدن و کارهاي زيادي براي انجام دادن، خصوصاً براي دوستداران هنر و فرهنگ.)

قبل از آنکه دبي به عنوان يک مکان تجاري و توريستي ارتقاء يابد، همسايه آن، Sharjah يکي از ثروتمندترين شهرها در منطقه بود، با مهاجراني که از راه ماهيگيري، وارد کردن صدف و مرواريد و تجارت امرار معاش مي‌کنند. شهر از نظر درون مرزي از کناره‌هاي نهر گسترش يافت، ولي نهر به عنوان يک نشانه‌ي مهّم امروزي باقي ماند. Sharjah به خاطر موزه‌هاي گوناگون و مراکز خريد باشکوهش ارزش ديدن را دارد. در سال 1998، يونسکو Sharjah را به خاطر تعهدش به هنر فرهنگ و نگهداري ميراث سنتي‌اش پايتخت فرهنگي جهان عرب ناميد.