Children’s City (شهر کودکان)

 Children’s City يک پروژه‌ي آموزشي است که ناحيه آموزشي و امکانات تفريحي را با تجربيات عملي مرتبط با تئوري ارائه شده در مدارس به کودکان عرضه مي‌کند.

يک افلاک‌نما با توجه به سيستم خورشيدي و اکتشاف فضا، يک مرکز طبيعي براي اطلاعات در مورد محيط زمين و دريا و يک Discovery Space وجود دارد که معجزات و اسرار بدن انسان را نشان مي‌دهد.

Children’s City ويژه‌ي کودکان 5 تا 12 سال است. با اين حال موارد گنجانده شده در آن براي کوکان نوپا و نوجوانان نيز قابل توجه است.

 

www. Children City.ae|043340808

(پارک creek side ام‌هرير)