مرکز حيات‌وحش عرب

مرکز حيات‌وحش عرب

 اين مرکز محل انواع حيوانات زيبا و گونه‌هاي در معرض خطر همچون پلنگ عربي است. به توضيحات موزه‌ي تاريخ طبيعي شارجه مراجعه کنيد.

www.sharjah-welcome|065312411

(موزه‌ي تاريخ طبيعي شارجه شارجه)